วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรรับการฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรต่างๆ เช่น บิณฑบาต กวาดลานวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฯลฯ