บทความ

คนพาลมีความเพ่งโทษ

บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน

ดูแล พื้นที่ภายใน วัดใกล้เคียง เพื่อ ความเป็นหนึงเดียวของ พระพุทธศานา

สิกขาบท ๑๐ ของสามเณร

เหล่ากอของสมณะ, หน่อเนื้อของสมณะ

วัดรัตนชมภู(หนองคร้อ) - จังหวัด ปราจีนบุรี

ภาพขาวดำ (มีมืด ก็มีสว่าง)

บุญ คือ

ถ้ายังไม่เลิกสกปรกก็ยังต้องฆ่าสัตว์กันต่อไป

ก้านไม้ขีด..ก็เหมือนกันเวลาชีวิตของเรา

ความเพียร ความพยายาม

การออกกำลังกายของพระสงฆ์

ผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นสมณะ

พฤติกรรมที่เรียกว่า “ คบ “ คืออย่างไร ?

จุดโคมประทีป

กระทบกระทั่ง

มงคล ที่ ๒๗ มีความอดทน

ฝึก

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ผู้ที่ตักบาตรก็ต้องถอดรองเท้าด้วย

พระออกบิณฑบาต

กิจของสงฆ์ ที่กำหนดในพระธรรมวินัย เรียกว่านิสัย