บทความ

โครงการบวชระยะสั้น 21 วัน โครงการบวชพระทุกเดือน (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ (Kao Kaew Sadet Education Center)

อานิสงส์ของการกวาดลานวัด

สันโดษ

ท่อธารแห่งบุญ

สามเณรและ สามเณรี

คนพาลมีความเพ่งโทษ

บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน

ดูแล พื้นที่ภายใน วัดใกล้เคียง เพื่อ ความเป็นหนึงเดียวของ พระพุทธศานา

สิกขาบท ๑๐ ของสามเณร

เหล่ากอของสมณะ, หน่อเนื้อของสมณะ

วัดรัตนชมภู(หนองคร้อ) - จังหวัด ปราจีนบุรี

ภาพขาวดำ (มีมืด ก็มีสว่าง)

บุญ คือ

ถ้ายังไม่เลิกสกปรกก็ยังต้องฆ่าสัตว์กันต่อไป

ก้านไม้ขีด..ก็เหมือนกันเวลาชีวิตของเรา

ความเพียร ความพยายาม

การออกกำลังกายของพระสงฆ์

ผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นสมณะ

พฤติกรรมที่เรียกว่า “ คบ “ คืออย่างไร ?

จุดโคมประทีป

กระทบกระทั่ง

มงคล ที่ ๒๗ มีความอดทน

ฝึก

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ผู้ที่ตักบาตรก็ต้องถอดรองเท้าด้วย

พระออกบิณฑบาต

กิจของสงฆ์ ที่กำหนดในพระธรรมวินัย เรียกว่านิสัย

พระธรรมทายาท รุ่น 57 โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศุนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์

ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตด้วยความเรียบร้อยสำรวม?