วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการบวชพระทุกเดือน ครบรอบ 4 ปี

ภาพสวย 072 โครงการบวชพระทุกเดือน


กลั่นกายวาจาใจ ก่อน ทานอาหารเช้า


ตั้งแถวเรี่ยงแนวฝึกความเป็นระเบียบเรียงร้อย คล้อยนำ รับอาหาร ที่ได้มาจากแรงศรัทธา ของญาติโยม


ขัดพระนอก ขัดพระใน กลั่นใจใส ใจจรด ดิ่งเข้ากลาง


เช็ดละเอียด สุดละเอียด ได้ละเอียด สุดละเอียด


ม้วนกลด จรดกลาง


ร่วมใจเป็นหนึ่ง ทราบซึ่งอุดมการณ์


ขบฉัน กลั่นจิต พิชิตกิเสส


นอกใส ใน สะอาด 


คลี่ผ้า ผ่อนคลาย สบายจิต


น้อมนำรับ นำพิจรณา ได้มาจากแรงศรัทธา