วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ใส่บาตรจำเป็นต้องถอดรองเท้าหรือไม่
ถอดรองเท้าใส่บาตร


ถาม : เวลาใส่บาตรจำเป็นต้องถอดรองเท้าหรือไม่ เห็นบางคนถอดแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้านั่นเอง ?


หลวงพ่อตอบ : อุตส่าห์ถอดแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้า มันก็คือไม่ถอดน่ะสิ ที่มาของเรื่องก็คือว่า เวลาพระออกบิณฑบาตนี่พระท่านถอดรองเท้านะ


โดยพระวินัยแล้วต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้


เวลาเดียวกันผู้ที่ตักบาตรก็ต้องถอดรองเท้าด้วย เพื่อให้ความเคารพในพระภิกษุ ซึ่งมีศีลถึง ๒๒๗ ข้อ


พระภิกษุถอดรองเท้าบิณฑบาต เพราะเคารพในทานของผู้ตักบาตร


ส่วนผู้ตักบาตรเองก็ถอดรองเท้า ในฐานะให้ความเคารพกับพระภิกษุ ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ธรรมเนียมชาวพุทธไทยการถอดรองเท้าเป็นการแสดงความเคารพ


ทีนี้ถ้าถอดแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้า มันก็คือไม่ได้ถอดนะ ทำท่าว่าจะทำถูก แต่แล้วก็ผิดอีกจนได้ ไปแก้ไขเสียใหม่เถอะ

บวชเพื่ออะไร?

การบวชจริงๆนั้นเขาบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์และเผยแพร่ธรรมะเพื่อช่วยคนให้พ้นทุกข์และช่วยโลกให้มีสันติภาพ ดังนั้นกิจวัตรก็ไม่มีอะไรมาก เพียงตั้งสติอยู่เสมอแล้วอบรมจิตให้มีสมาธิและปัญญาอยู่ตลอดทั้งวัน คำว่า บวช หรือบรรพชา คืออุบายวิธีในการงดเว้นจากบาป
และเป็นวิธีที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ ความสุข ความสงบอย่างประณีต

แต่เมื่อไม่ได้บวชก็ไม่มีโอกาส เพราะยังต้องผูกพันอยู่กับบ้านเรือน ลูกเมียและกิจการงานมากมายหลายชนิด เพราะคนที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จะไม่สามารถปลีกตัวออกไปบำเพ็ญเพียรได้อย่างเต็มที่

ฉะนั้น ผู้ที่บวชเราจึงเรียกว่า อนาคาริยะ แปลว่า ผู้มีศรัทธาบวชออกจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือน

จุดประสงค์ของการบวชในสมัยพระพุทธเจ้า
การบวชเริ่มแรกนั้นเน้นอยู่ที่การปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
คือเพื่อบรรลุพระนิพพาน อันเป็นการดับสิ้นสุดแห่งกิเลส ไม่เกิดขึ้นมาอีก
และเพื่อความสงบสุขของชาวโลก เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก

บวชแล้วได้อะไรบ้าง

ในบางครั้งถ้าคนบวชมาแล้ว แต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงที่สิ้นทุกข์
ก็เปรียบได้กับคนถือเอาส่วนประกอบของต้นไม้ ๕ ประเภท คือ [1]

๑. บวชได้กิ่งใบของต้นไม้ คือบวชแล้วได้ลาภสักการะ
และความสรรเสริญก็ดีใจ มัวเมาประมาทในสิ่งเหล่านี้ เหมือนคนต้องการแก่นไม้ ไปพบต้นไม้มีแก่นแล้วคิดว่ากิ่งใบนั่นแหละคือแก่นจึงถือเอากิ่งใบไป
เปรียบแล้วคือบวชแล้วได้ลาภสักการะ

๒. บวชได้กะเทาะเปลือก คือบวชแล้วไม่ประมาท บำเพ็ญศีลให้เต็ม ก็ดีใจเพียงเท่านี้ไม่ทำต่อจนถึงทางพ้นทุกข์ เหมือนคิดว่ากะเทาะเปลือกคือแก่นของต้นไม้

๓. บวชได้เปลือก คือบวชแล้วบำเพ็ญศีลให้เต็มสำเร็จ และทำสมาธิให้สำเร็จต่อไป
แต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ เหมือนคนคิดว่าเปลือกคือแก่นจึงตัดเอาเปลือกไป

๔. บวชได้กระพี้ บวชแล้วบำเพ็ญศีลให้เต็มสำเร็จ และทำสมาธิให้สำเร็จต่อไป
และได้ทำความเห็นให้ถูกต้องจนได้ปัญญา แต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
เหมือนคนคิดว่ากระพี้คือแก่น จึงเอากระพี้ไป

๕. บวชได้แก่น คือบวชแล้วไม่ประมาทบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญาให้เต็มบริบูรณ์
ปฏิบัติจนได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลส
ประเภทที่ ๒ ขึ้นมานับว่าเป็นการบวชที่ดีมาโดยลำดับ

จะบวชให้ดี ต้องประพฤติอย่างไร [2]
๑. ต้องสำรวมระวังปฏิบัติพระวินัย มีความเกรงกลัวละอายใจในโทษแม้เล็กน้อย
สำรวมตาหู เป็นต้น เว้นสิ่งที่ควรเว้น
ตลอดจนคิดถึงเรื่องที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาหรือให้ล่วงละมิดพระวินัย

๒. ตั้งใจศึกษาให้ทราบชัดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓.ควบคุมจิตใจให้สงบ เว้นการกระทำหรือวิธีที่จะจำให้จิตกำเริบฟุ้งซ่านออกไปนอกทาง
เมื่อรักษาจิตให้สงบได้ ก็สามารถที่จะรักษาทุกอย่างให้สงบได้

๔. ทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อพระธรรมวินัย
เพราะจะประพฤติเรื่องใดก็จะเป็นการดีเพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้อง
ถ้าคิดว่าพระวินัยไม่เหมาะแก่ตนหรือตนเองบวชในระยะเวลาที่สั้น
จะทำให้ความตั้งใจที่ประพฤติปฏิบัติอ่อนลงไป จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีมาแทน

๕. ฝึกปราบตนให้ละความพยศร้ายที่เคยมีมา ใช้คุ้นเคยต่อความดี จนให้ถึงระดับที่ว่า
ทำความชั่วได้ยาก ทำความดีได้ง่าย ต้องทำตนให้ห่างหนีจากความชั่ว
ให้ใกล้ชิดกับความดี เหมือนองคุลีมาล

๖. ตั้งใจให้ถือเอาประโยชน์จากการบวชให้ได้ ตามความสามารถด้วยตั้งใจในการปฏิบัติในสิกขาทั้ง ๓
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างธรรมดาที่สุดต้องปฏิบัติรักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์
เมื่อปฏิบัติได้ดีในส่วนหนึ่ง ได้ตั้งใจดีต่อคุณธรรมขั้นสูง ที่ยังไม่ได้บรรลุ
ก็ชื่อว่าปฏิบัติและตั้งใจถูกทางในการบวช

บวชนี้ดีอย่างไร
๑. ได้ประพฤติความดีอย่างสูงส่งอย่างน้อยก็สูงกว่าคฤหัสถ์
ฉะนั้นญาติโยมจึงกราบไหว้เคารพบูชา ถ้าประพฤติเสมอกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องกราบไหว้
เช่นพ่อแม่กราบลูกผู้บวชแล้ว เพราะถือว่าทรงเพศและมีความประพฤติที่ดีสูงส่ง

๒. ได้ทำสิ่งที่ได้รับนิยมยกย่องว่าดี สิ่งทั้งหลายที่นอยมว่าดีนั้น ถ้าได้ประสบพบผ่านก็เป็นลาภของตนแต่ละอย่าง

๓. ได้เข้าใกล้ชิดพระธรรมวินัย ได้เข้าเนื่องในพระสังฆรัตน์ ได้เป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆ ได้สืบอายุพระพุทธศาสนา
เพราะได้ปฏิบัติดี….
เพราะถ้านับถือพระพุทธศาสนาสักว่าแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในศาสนาอย่างใด
หรือปฏิบัติธรรมที่ศาสนาอื่นๆ ก็มี ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
เมื่อได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนพิเศษ อันมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา จึงชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
ที่ชื่อว่าได้สืบต่อพระพุทธศาสนา ก็เพราะพระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้ด้วยมีผู้ออกบวช
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าไม่มีผู้ออกบวช พระพุทธศาสนาก็คงจะหายไป

ถ้ามีคำถามว่า ถ้าเรียนรู้และปฏิบัติอย่างคนสามัญทั่วไปก็ได้ ทำไมต้องบวช
ตอบว่าก็ได้บุญอย่างคนทั่วไป แต่ไม่ได้เหมือนผู้บวชเหมือนการตัดลำต้นไม้ทิ้ง
ในที่สุดจะไม่มีกิ่ง แม้การบวชชั่วคราว ก็ชื่อว่ารักษาศาสนาได้ เพราะเข้ามาสืบต่อรักษาลำต้นไว้

๔. ได้ทำความปลื้มปีติและเพิ่มพูนบุญกุศลให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง มารดาบิดาที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยมากเมื่อมีบุตรก็มักปรารถนาให้ได้บวช หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าอาจจะได้บวชลูก และเมื่อได้บวชก็มีความปลื้มปิติ เพราะได้สำเร็จสมประสงค์ในการที่เรียกว่าเป็นบุญอย่างสูง และได้ให้อริยทรัพย์(ทรัพย์ที่ประเสริฐ)แก่ลูกของตน

๕. ได้รับประกันว่าตนเองสามารถประพฤติความดีได้ เพราะการบวชที่เป็นการบวชที่ดี
ต้องประพฤติพระธรรมวินัยอย่างประณีต เมื่อบวชแล้วประพฤติดีได้ในระยะเวลาหนึ่ง
ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ารับประกันความดีให้แล้ว

๖. ได้เข้ามาสร้างนิสัยอุปนิสัยที่ดี เพราะการบวชเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดี
มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอบรม มีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ช่วยอบรม
และดำรงตนเองอยู่ในแวดล้อมของเพื่อนที่ประพฤติธรรมร่วมกัน ช่วยห้ามไม่ให้ตกไปสู่สิ่งที่ไม่ดี

๗. ได้ปฏิบัติหน้าทีของลูกผู้ชาย เพราะลูกผู้ชายในประเทศไทยต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ๒ อย่างคือ
เป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ป้องกันชาติของตนเอง และบวชในพระพุทธศาสนา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี

********
การบวชที่มีมาเพิ่มเติม
๑.การบวชเพื่อหนีภัย คือเมื่อมีภัย เช่น ถูกตามฆ่า หรือมีคนจะมาทำร้ายก็เข้ามาบวชเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีจากภัยนั้น เช่น สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระเทียรราชา บวชหนีภัยเมื่อถูกกล่าวหาเป็นผู้วางยาพิษพระไชยราชาธิราช
กษัตริย์ราชวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนคร
โดยบวชเป็นเวลากว่า ๒ ปี
ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเกิดจลาจล พวกข้าราชบริพารจึงกราบทูลให้ลาผนวชต่อมาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ คือ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์(พระเจ้าช้างเผือก) พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนคร

๒. บวชเพื่อการเมือง เช่น ภายหลังการปฏิวัติของพลังนักศึกษาและประชาชน วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพลถนอม กิตติขจรได้เดินทางออกนอกประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้บวชเป็นสามเณรจากประเทศสิงคโปร์เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ประชาชนไม่พอใจมีการต่อต้าน
ทำให้เกิดวันมหาวิปโยค ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
แต่การบวชแบบนี้ไม่ดีเพราะทำให้ประชาชนคนไทยต้องมาฆ่าฟันกันเอง

[3] อนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพ พระราชบัณฑิต(แจ่ม ธัมมสาโร)
โรงพิมพ์มหามกุกราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๒๙

บวช ๖ สึก ๖

บวชตามประเพณี ...... สึกตามประเพณี
บวชหนีสงสาร ..... สึกหนีคำสอน
บวชผลาญข้าวสุก ...... สึกอุทรร้องจ๊อก
บวชสนุกตามเพื่อน ...... สึกออกเพลิดเพลิน
บวชเปื้อนศาสนา ...... สึกเจริญเพศสัมพันธ์
บวชรักษาสถาบัน ..... สึกคับขันครอบครัว

บวชตามประเพณี
ประเอ๋ยประเพณี ....... ไทยเรามีดียิ่งอยู่สิ่งหนึ่ง
คือการบวชบรรพไทยใฝ่คำนึง ....... คิดลึกซึ้งถึงประโยชน์หลายโกฏิพัน
เกิดเป็นชายชาติเชื้อเป็นเนื้อหน่อ ....... ทั้งแม่พ่อญาติกาพาใฝ่ฝัน
ทั้งคนรักร่วมใจไปด้วยกัน ....... เพราะฉะนั้นตัดใจไปบวชเอย...

บวชหนีสงสาร

สงเอ๋ยสงสาร ....... น่ารำคาญนานมาเจ้าข้าเอ๋ย
การเกิดแก่เจ็บตายไม่วายเลย ....... ต้องเสวยผลกรรมที่ทำมา
อันกิเลสกรรมวิบากพาลากหมุน ....... หัวซุกซุนเสนยากมากนักหนา
กลัวความทุกข์ภัยโรคโศกตรึงตรา ....... จึงเงยหน้าบวชหนีเสียทีเอย

บวชผลาญข้าวสุก
ข้าวเอ๋ยข้าวสุก ....... เมืองไทยชุกชุมนักเป็นหนักหนา
ทุกหนแห่งเห็นข้าวไม่เปล่าตา ....... แสวงหากินได้ไม่กันดาร
ขี้เกียจนักหนักใจในธุระ ....... บวชเป็นพระเบาสบายกายสังขาร
เมื่อบวชแล้วละธรรมเจ็ดตำนาน ....... เลยบวชผลาญข้าวสุกทุกวันเอย

บวชสนุกตามเพื่อน
สะเอ๋ยสนุก ....... ช่างเป็นสุขเสียยิ่งจริงจริงหนอ
เสียงฆ้องกลองก้องกึกคึกใจรอ ....... เขาพะนอนาคน้อยผู้กลอยใจ
ทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่และหลายหลาก ....... มาแห่นาคโห่กันออกหวั่นไหว
เห็นพระสงฆ์เอิบอิ่มยิ้มละไม ....... สนุกใจตามเขาเข้าบวชเอย

บวชเปื้อนศาสนา
ศาสนาเอ๋ยศาสนา ....... มีคุณค่าเหตุผลคนถือศีล
สมาธิ-ปัญญา-เป็นอาจิณ ....... รวมทั้งสิ้น ศีลธรรม เป็นคำเดียว
หากผู้ใดได้บวชอวดเป็นพระ ....... แต่ธรรมะ-วินัย-ไม่เกี่ยวข้อง
มิหนำซ้ำ-ทำผิด-คิดบิดเกลียว ....... ชอบทำเบี้ยวศาสนาพาเปื้อนเอย

บวชรักษาสถาบัน
สะเอ๋ยสถาบัน ....... สิ่งตั้งมั่นนานมาเจ้าข้าเอ๋ย
INSTITUTION สรรภิเปรย ....... ออกเชยเชยฟังดูไม่รู้ดี
แต่ถือว่าศาสนามาตั้งมั่น ....... เป็นสำคัญคนไทยได้สุขศรี
เพราะการบวชต่อกันนั้นยังมี ....... ยิ่งบวชดี สถาบัน มั่นคงเอย.

*** เป้าหมายการบวช ที่ถูกต้องที่สุด คือ การบวชเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
และเป็นทายาทของธรรม

ปีหนึ่ง หนึ่งปีม้วน ....... มวลสัตว์
วนวุ่น เวียนวก ในวัฏฏ์ ....... กัป หลาย
ปีหนึ่ง หนึ่งปีรัด ...... รึงโลก
เนานิ่งแนบแน่น แน่แท้ ....... ครอบด้วย โลกมาร.

ปีนี้ ๒๕๔๙ ....... สุขขี
เป็นปีศุภาระดิถีี ....... ผ่องแผ้ว
ใครได้บวชดับทุกข์ ....... เข้านิพพาน เมืองแก้ว
เหล่าธรรมทายาทแก้ว .... จักดับ-พิชิต โลกมาร.
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการ ยกย่องนับถือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจนั้น จะต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว แม้จะได้รับยศตำแหน่งก็จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะการเป็นคนแข็งกระด้าง อวดดื้อถือดีดูถูกดูหมิ่นคนอื่น เป็นผลเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะ โดยที่บุคคลนั้นก็คาดไม่ถึงว่า จะมีโทษมากถึงเพียงนั้น


Cr:ก้าวคนละก้าว

วัฒนธรรมคุณสมบัติพุทธบริษัท๔วิถีพุทธ

วัฒนธรรมคุณสมบัติพุทธบริษัท๔วิถีพุทธ

๑.ตื่นเช้าสวดมนต์ไหว้พระ
๒.แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๓.สมาทานไตรสรณคมและเบญจศีลเบญจธรรม๕
๔.เจริญจิตภาวนา ๑๕ นาที
๕.บริจาคทาน/ทำบุญตักบาตร
๖.อบรมให้โอวาทลูกหลาน
๗.วันพระใส่ชุดขาวถือศีล๕ ศีล๘ ประพฤติพรหมจรรย์
๘.วันเสาร์ อาทิตย์พาลูกหลานเข้าวัดเรียนรู้หลักธรรมวินัยทางพุทธศาสนา
๙.ส่งเสริมบุตรหลานให้บวชเรียนเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนา
๑๐.สัจจะออมทรัพย์บำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาครอบครัวละ ๑๐๐ บาท/เดือน ต่อปีครอบครัวละ ๑๒๐๐ บาท (โครงการสัจจะ บวร)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา


➡️เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจทำบุญกุศล
แต่มีวิบากกรรมไม่ดีมาขวางไว้การอุทิศบุญให้
กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

🌟หรือพูดง่ายๆ คือ มีคนคอยขัดขวาง
หรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา ลูกคนในครอบครัว
หรือใครก็ตาม มีทั้งพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจ ขัดขวางไม่ให้เราไปทำบุญตามที่ตั้งใจได้ หรือแม้แต่คู่กรรมคู่เวรมาขวางไว้ก็ตาม
ให้มีเหตุนั้นเหตุนี้จนไปทำบุญตามที่ตั้งใจไม่ได้


🌟ในขั้นตอนแรกตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
และอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดเพื่อให้ใจมีกำลัง
กล่าวในใจยกโทษให้อภัย ให้อโหสิกรรมต่อทุกคนเสียก่อน
หลังจากนั้นให้นึกถึงกระแสบุญเหมือนแสงสว่าง
ไหลออกมาจากใจเหมือนรัศมีแผ่ไล่ความมืดออกไปทั่วทุกทิศ
(ใครนึกเรื่องกระแสบุญไม่ออกให้นึกถึงน้ำก้ได้ที่ไหลออกไปแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้)


💦ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่า
คนที่ขัดขวางผู้ที่จะสร้างบุญคนเหล่านั้น คือ
คู่กรรมคู่เวรของเราที่มีชีวิตที่ผูกพันกันมาเกิด
แต่มีทั้งบุญร่วมและกรรมร่วมกัน แต่เบาบางไม่หนักหนาอะไร
เราสามารถอยู่ร่วมกันและสร้างบุญต่อกันได้


💦ทุกครั้งเมื่อเราทำบุญเสร็จ ก็อุทิศบุญไปให้เขา
เรียก “กายทิพย์”  เขามารับบุญ เขาเรียกว่าให้บุญใน
หรือให้ทางใน ไม่นานนักเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเอง
ด้วยพลังแห่งบุญ


💦หรือเราจะอุทิศบุญให้กับคนที่โกรธเรา
อาฆาตพยาบาทตัวเราก็ได้ บุญนั้นเป็นของดี
เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง
หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้น

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย (โครงการบวชพระทุกเดือน)

1.ลงทะเบียน     5,000.-   บาท
2.อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ตลอดโครงการฯ    300.-  บาท
3.บำรุงเสนาสนะ    200.-  บาท
4.ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจเลือด ( Anti-HIV ) และผลการตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด) 

  รวม       5,500.-  บาท  

กำหนดการเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น

.

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
☎  088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
☎  092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

ⓑ blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
ⓕ facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล #บวชพระ #บวชฟรี #พระแท้ #บรรพชา #อุปสมบท #บวชหมู่ #ธรรมะ #ศาสนา #นั่งสมาธิ 
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ  

โครงการบวชพระทุกเดือน

ที่มาของโครงการบวชพระทุกเดือน 


คำขานนาค (ดาวโหลดใบขานนาค คลิ๊ก)✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
☎  088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
☎  092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------
ⓑ blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
ⓕ facebook :http://bdkkec.blogspot.com/
ⓖ IG:monk_bdkkec 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การบวชทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคุณ ในทางบวกอย่างถาวรได้อย่างไรมีชายแท้มากมายที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขา

หลักสูตรของโครงการถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในระยะเวลา 21 วัน การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่เข้าอบรม ส่งผลโดยตรงต่อ นิสัย ความเป็นอยู่ และอารมย์ ที่ไม่เหมือนเดิม ฝึกการคิด การพิจราณา ความมีสติ และความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่จะมีประสิทธิผลในด้านชีวิตของผู้เข้าอบรม และพัฒนาคุณภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ที่ทำงาน หรือ ส่ังคมใหญ่ 

โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน (ที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน)โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน  Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ
✥21 วันแห่งการฝึกตัว
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
✎  สมัครบวชออนไลน์  ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้จ้ะ https://goo.gl/TozamK https://goo.gl/TozamK ◀ ◁
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------
☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ * เพจ https://www.facebook.com/bdkkec/
-----------------------------------------------------------------

✎ สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.

2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
(ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
☎  088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
☎  092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

ⓑ blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
ⓕ facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล #บวชพระ #บวชฟรี #พระแท้ #บรรพชา #อุปสมบท #บวชหมู่ #ธรรมะ #ศาสนา #นั่งสมาธิ
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สมัครบวช ออนไลน์


คลิ๊กเพื่อสมัครบวชออนไลน์


►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน 
✥21 วันแห่งการฝึกตัว 
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ  

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับสมัครรุ่น 100 วันสวรรคต โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
✥21 วันแห่งการฝึกตัว
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้

✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ

Instagram:โครงการบวชพระทุกเดือน


►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน 

✥21 วันแห่งการฝึกตัว 
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ  
โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ ครบรอบ 50 วันสวรรคต


►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
✥21 วันแห่งการฝึกตัว
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มาบวชที่โครงการนี้ แต่สิ่งที่ผมได้กลับไปคือ ..........

มาบวชที่โครงการนี้ แต่สิ่งที่ผมได้กลับไปคือ


►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน 
✥21 วันแห่งการฝึกตัว 
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

►::: Like and Share เพจโครงการบวชพระทุกเดือน ::: วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก


วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ความสำคัญของวันออกพรรษา
วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลดังนี้

1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้


2. เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน


3. ในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน


4. พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าว ตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป


อ่านต่อได้ที่
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันมหาปวารณา.html

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
✥21 วันแห่งการฝึกตัว
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------
☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ
-----------------------------------------------------------------
✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------
blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/

#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก

บุพการี แปลว่า อะไรบุพการี

อ่านว่า บุบ-พะ-กา-รี

บาลีเป็น “ปุพฺพการี” อ่านว่า ปุบ-พะ-กา-รี

ประกอบด้วย ปุพฺพ + การี


“ปุพฺพ” แปลว่า อดีต, เคยมีมาก่อน, แต่ก่อน, ก่อน (previous, former, before)

“การี” มาจาก การ + อี ปัจจัย

“การ” รากศัพท์คือ กรฺ ธาตุ ยืดเสียงเป็น การ แปลว่า “ทำ”

“การ” มีความหมายหลายอย่าง กล่าวคือ -

(1) การกระทำ, กิริยาอาการ, วิธีทำ (doing, manner, way)

(2) กรรม, การบริการ, การกระทำที่แสดงความเมตตา หรือความเคารพ หรือความนับถือ (deed, service, act of mercy or worship, homage)

(3) ผู้ทำ ผู้จัดการ หรือผู้ค้า (one who does, handles or deals)

ปุพฺพ + การ = ปุพฺพการ > บุพการ

ปุพฺพการ + อี = ปุพฺพการี เขียนแบบไทยว่า “บุพการี” (ป เป็น บ, ตัด พ ออกตัวหนึ่ง) แปลว่า “ผู้ทำอุปการะก่อน” (“doing before”) คือ ผู้ดูแล, ผู้เอื้อเฟื้อ, ผู้ทำประโยชน์ (looking after, obliging, doing a favour)


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต บอกความหมายไว้ว่า -

(1) บุพการ : “อุปการะก่อน”, การช่วยเหลือเกื้อกูลที่ริเริ่มทำขึ้นก่อนเอง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุเก่า เช่นว่าเขาเคยทำอะไรให้เราไว้ และมิได้หวังข้างหน้าว่าเขาจะให้อะไรตอบแทนเรา

(2) บุพการี : บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน คือ ผู้มีพระคุณ ได้แก่ มารดาบิดา ครูอาจารย์ เป็นต้น


พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า -

“บุพการี : (คำนาม) ผู้ที่ทําอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี); (คำที่ใช้ในกฎหมาย) ญาติทางสาโลหิตโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด”


สรุปว่า บุพการีนั้นมิใช่มีแต่บิดามารดาเท่านั้น ใครทำอุปการะมาก่อน ก็ชื่อว่าเป็นบุพการีทั้งสิ้น

: ถ้าตอบแทบคุณไม่ได้ ก็ขออย่าให้เนรคุณ: ถ้ายังไม่พร้อมจะทำบุญ ก็ขออย่าได้ทำบาป

x

การถวายทานแบบสังฆทานการถวายทานแบบสังฆทาน
มีอานิสงส์เป็นอย่างมาก
ปาฏิปุคคลิกทาน
(การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง)_
จะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก ซึ่งการถวายทานแบบปาฏิปุคคลิกทาน จะมีอานิสงส์ที่
ไล่เรื่อยไปตามลำดับ ดังนี้...
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100 เท่า
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีล ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 1,000 เท่า
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีลเป็นปกติ ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100,000 เท่า
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่นักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ แสนโกฏิเท่า
ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลใดให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้เกิดขึ้น แม้ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่พึ่งบวชในวันนั้นก็ตาม แต่พระภิกษุสามเณรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง ทายก (หรือผู้ให้ทานนั้น) จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้
ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงผลแห่งทานที่ทำกับพระโสดาบัน (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้เกิดขึ้น) ในพระสกทาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้เกิดขึ้น) ในพระอนาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้เกิดขึ้น) และในพระอรหันต์ ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ว่าจะมีผลมากมายเพียงใด


การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะใหญ่ต้องอาศัย “ความเสียสละ” และ “ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” ไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับ “การเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน” เราต้องฝึกที่จะ “ช่วยเหลือและดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องให้ได้มากที่สุด” ไม่ปล่อยตัวเองให้ต้องเป็นภาระของหลวงพ่อและหมู่คณะมากเกินไป ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเข้าไปแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ของหมู่คณะให้มากขึ้น เราต้องฝึกเป็นผู้ที่ให้กำลังใจตัวเองก่อน ไม่ต้องรอคอยกำลังใจจากคนรอบข้างอย่างเดียว กำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากมหาปูชนียาจารย์ ถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ต้องรีบไปสั่งสมบุญ รักในสิ่งที่ทำอยู่ เราจะมีความสุข ท่องไว้ 3 คำ 3 ชุด วินัย เคารพ อดทน ยอม หยุด  เย็น(ยิ้ม) เมตตา อดทน ให้โอกาส ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ไม่สามารถจะพูดได้ ทำอย่างไรดี ??? แนะนำได้  เปลี่ยนจาก ขัดเคือง ขัดแย้ง เป็น สามัคคี  สิ ! (heart)โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว!

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
21 วันแห่งการฝึกตัว
21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
-------------------------------------------------------------------
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------
สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร)
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล)
------------------------------------------------------------------
blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/
#บวชเข้าพรรษา#บวชแสน#บวชล้าน#บวชพระ#บวชระยะสั้น#โครงการบวช#บวชเรียน#บวชเดือน#21วัน#ฝึกนิสัย#เป้าหมายชีวิต#เขาแก้วเสด็จ#แชร์เลยได้บุญ#บวชเปลี่ยนโลก

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

"เข้าพรรษา" แปลว่า "►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน 

21 วันแห่งการฝึกตัว 

21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้

21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"

-------------------------------------------------------------------


โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน

บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์

https://www.facebook.com/bdkkec/

#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน

------------------------------------------------------------------


สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 

1.สภาธรรมกายสากล

เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 

2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

โทร 

088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) 

092-791-9217 (พระ เฉลิมพล)

------------------------------------------------------------------


blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/

facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา#บวชแสน#บวชล้าน#บวชพระ#บวชระยะสั้น#โครงการบวช#บวชเรียน#บวชเดือน#21วัน#ฝึกนิสัย#เป้าหมายชีวิต#เขาแก้วเสด็จ#แชร์เลยได้บุญ#บวชเปลี่ยนโลก

►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน


►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน 
✥21 วันแห่งการฝึกตัว 
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
=================================
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการบวชระยะสั้น 21 วัน#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
21 วันแห่งการฝึกตัว 
21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
-------------------------------------------------------------------

โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน


21 วันแห่งการฝึกตัว 
21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"
-------------------------------------------------------------------

โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/
#แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
------------------------------------------------------------------

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 
-----------------------------------------------------------------

สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น. 
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร 
088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559


การบวชอย่างมีเป้าหมาย 21 วัน 
21 วัน เติมคุณค่าของชีวิต
โครงการบวช 21 วัน โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
บวชให้พ่อและแม่ สามารถบวชได้ทุกเดือน/ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ /จังหวัดปราจีนบุรี /ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์
https://www.facebook.com/bdkkec/

การบวช เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทำให้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ แม้เราจะเลี้ยงดูท่านให้สุขสบายเพียงไร ก็ไม่ขึ้นชื่อว่าแทนคุณท่านหมด
หากเรายังไม่สามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ในพระพุทธศาสนา เพราะการให้ทรัพย์และเลี้ยงดูท่านอย่างดีสักเพียงใด ก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เพียงชาติเดียว
อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ประกันได้ว่า..จะปิดอบาย และทำให้ท่านมีสุขในโลกหน้า ดังนั้น ชาตินี้มีบุญได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็ควรบวชให้ท่าน
เพราะพ่อแม่จะได้บุญจากการบวชของลูกชายแท้ ๆ มากกว่าที่จะให้ใครมาบวชให้หรือแม้พ่อแม่จะละโลกไปแล้ว ท่านก็ยังรอคอยบุญจากการที่ลูกชายบวชให้อยู่เสมอ
อีกทั้งท่านจะซาบซึ้งว่า..ลูกชายคนนี้ ยังไม่ลืมและยังคงคิดถึงท่านตลอดเวลา ที่สำคัญมหากุศลอันยิ่งใหญ่จากการบวชนี้ จะทำให้ท่านพ้นทุกข์และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกภพทุกชาติ
ดังนั้น อย่าให้พ่อกับแม่รอคอยการบวชต่อไปอีกเลย เพราะถ้าลูกไม่บวช แล้วใครจะบวชให้พ่อกับแม่...
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำวันประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นชายแท้ อดีตธรรมทายาทและผู้นำบุญ
2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่สัมภาษณ์
5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือรอยสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
I
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
8. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม
9. เป็นบุคคลที่ ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี
ของใช้ในการอบรม
สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
1. ชุดอบรมธรรมยาท สีขาวล้วน 2 ชุด (สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว หรือเสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
3. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเทาผ้าใบ
4. รองเท้าแตะฟองน้ำ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
5. ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยารักษาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง
7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด ไฟฉาย (ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉาย
ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนในระหว่างการอบรม)

☞ ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ที่ https://www.facebook.com/bdkkec/* เพจ 

#ตักบาตร#สันติภาพ#peace#ภาพดี072 #monk #picoftheday #บวชเข้าพรรษา#บวชแสน#บวชล้าน#บวชพระ#บวชระยะสั้น#โครงการบวช#บวชเรียน#บวชเดือน