วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฉันวง (ทำไมเกี่ยวกับความเคารพ)


ฉันวง คือให้พระสงฆ์นั่งล้อมวงฉันด้วยกัน โดยมีกับข้าวรวมอยู่ตรงกลาง โดยฝึกความมีความเคารพ รู้จัก ภันเต อวุโสเมื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใด

เราจำเป็นต้องรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นก่อนฉันใด

ผู้ที่จะรับประโยชน์จากบุคคลอื่นได้

ก็จำเป็นต้องมีความเคารพต่อบุคคลทั้งหลายก่อนฉันนั้น


ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มี อยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง