วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระธรรมทายาท โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ ออกรับบิณฑบาต เป็นเนิ้อนาบุญให้กับญาติโยม