วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นสมณะอุกาสะ ดังกระผมทั้งหลาย ได้ตั้งใจเข้ามาฝึกอบรม


เตรียมบรรพชา อุปสมบท เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง 


และสืบอายุพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ กระผมทั้งหลาย 


ขอตัดปอยผม และปลงผม เพื่อแสดงตนว่า 


เป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นสมณะ 


เดินตามรอยบาทพระศาสดา และพระอริยสาวกทั้งหลาย 


กราบขอความเมตตา จากพระอาจารย์และคณะสงฆ์ 


ได้โปรดตัดปอยผม และปลงผม เพื่อเป็นสิริมงคล 


ตัดความกังวลห่วงใย ขอให้ชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม ของกระผมทั้งหลาย 


ได้สำเร็จตามความปรารถนา บรรลุมรรคผลนิพพาน ในกาลบัดนี้เทอญ