วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฝึก
ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ

ตัวอย่างประโยค

เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ