วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัดรัตนชมภู(หนองคร้อ) - จังหวัด ปราจีนบุรี