วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตด้วยความเรียบร้อยสำรวม?นั่นมิใช่เพียงเพราะท่านแสดงถึงความไม่โลภ ความเมตตา ความเพียร และความอดทน ซึ่งต้องมีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนา ผู้เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเป็นหลักเท่านั้น แต่ความจริงแล้วความเรียบร้อยความสำรวมเหล่านี้ยังมีที่มาจากพระวินัย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ได้อย่างเหมาะสมยิ่ง