วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

เหตุที่ทำให้ตระกูลใหญ่ฉิบหาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เหตุที่ทำให้ตระกูลใหญ่ฉิบหาย(ล่มจม) มี 4 ประการ คือ
ไม่หาของที่หาย
ไม่ซ่อมของที่เสีย
ไม่ประมาณในการบริโภคใช้สอย
ตั้งคนทุศีลเป็นหัวหน้า