วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

monk meditation  บวชเข้าพรรษา บวชฟรี 
วัดธรรมกาย บวชแสน บวชล้าน บวชเณร 
บวชระยะสั้น concentration 
静座 盘坐 禅定 meditative 
absorption 
单盘坐