วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยการรับและฉันภัตตาหาร


๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ คือ รับบิณฑบาตด้วย ความเต็มใจ ไม่แสดงอาการดูหมิ่นดูแคลน