วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา


เมื่อพระภิกษุสามเณรรักษาวัตรอันงามในการบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา ผู้ใส่บาตรที่มีจิตใจงาม มีความรู้ความเข้าใจ จึงใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์โดยรวมด้วย เพราะการใส่บาตรนับเป็นการสืบต่อชีวิตของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งทีเดียว เมื่อกระทำด้วยดีจึงได้บุญมากอย่างไม่ต้องสงสัย...

ที่มา http://carebest2555.blogspot.com/