วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

หน้าที่ของคฤหัสถที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ
หน้าที่ของคฤหัสถที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ

๑). จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา

๒). จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา

๓). จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา

๔). ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

๕). อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔

ที่มา http://www.dhammahome.com/