วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ความเหมือน ที่แตกต่าง เมื่อ ครองผ้า กาสาววตฺถํ ผ้ากาสาวพัสตร์ผ้ากาสาวะ หรือ “กาสาวพัสตร์” 
ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่า “อรหทฺธช” แปลกันว่า “ธงชัยของพระอรหันต์” (the flag or banner of an Arahant) มีนัยว่า ผู้ครองผ้ากาวะ หรือ “แต่งเครื่องแบบชนิดนี้” ก็คือผู้ประกาศตน หรือ “ชูธง” ที่จะมุ่งดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเอง

มีวินัย : เครื่องแบบของทหารก็ไม่เศร้า
มีศีล : เครื่องแบบของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราม