วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

การเวียนประทักษิณ

การทำประทักษิณในทางพระพุทธศาสนา คือ การกระทำที่สุจริตถูกต้องชอบธรรมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ การหมุนไปทางขวาคือการหมุนไปสู่ความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ ตรงกันข้ามกับการหมุนไปด้านซ้ายเป็นการหมุนทวนความดี คือ การกระทำที่เป็นทุจริตทางกาย วา และใจ

ความเป็นมา ของการเดินทำประทักษิณ คือ การเดินเวียนขวา องค์พระปฏิมาหรือ สัญลักษณ์ที่จะให้ระลึกถึง พระพุทธองค์นั้นมีว่า ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงดำรงพระชนม์อยู่ มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ปเสนทิโกศล มีความเคารพศรัทธา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก เวลาที่พระองค์เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นอกจากรพะองค์จะกราบพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมสามครั้งแล้ว ยังขอจุมพิตพระบาทและขอเดินเวียนขวารอบๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสามรอบด้วย

ประวัติพระเจ้าปเสนทิโกศลที่เดินเวียนขวารอบๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามรอบอยู่เสมอ เพื่อแสดงถึงความเคารพเป็นพิเศษนี่เอง เป็นที่มาของการเดินเวียนขวา รอบองค์พระปฏิมา หรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ให้น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติสืบมาถึงยุคปัจจุบันนี้