วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตร การอบรม

หลักสูตร การอบรม โครงการบวชพระทุกเดือน 21  วัน
 • การฝึกนิสัย
  • ห้าห้องชีวิต
  • การบริหารเวลา 
 • พุทธประวัติ
 • พระวินัยปิฎก
 • กฎแห่งกรรม
 • พิสูจน์วิญญาณ
 • นรก สรรค์

 • หลักการดำเนินชีวิต
  • เป้าหมายชีวิต
  • เราเกิดมาทำไม เอาไรคือ เป้าหมายชีวิต

 • ความจริงของโลก และชีวิต
 • โทษภัยของ บุหรี เหล้า
 • ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ
 • ทาน (การให้ทาน)
 • พระคุณแม่
 • การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
 • สมาธิเบื้องต้น