วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการบวชพระทุกเดือน

                โครงการบวชพระทุกเดือน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายแท้แมน ๆ ได้บวชทดแทนคุณบิดามารดา แสวงหาพระรัตนตรัยภายใน ฝึกฝนอบรมตนเอง ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ซึ่งได้เริ่มโครงการอบรมรุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2554 และจัดโครงการติดต่อกันเรื่อยมาทุกเดือน แต่ละท่านที่ได้เข้ามารับการอบรม ต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ได้รับความสุขจากสมาธิ พบความสว่างภายใน เข้าถึงองค์พระภายใน ซึ่งเป็นความสุขภายในที่ต่างไม่เคยเจอมาก่อนจากประสบการณ์การนั่งสมาธิ ทำให้แต่ละท่านเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริง ต้องลงมือปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะซาบซึ้ง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม ว่ามีความสำคัญต่อชีวิตในการเกิดมาในชาติหนึ่งจริง ๆเมื่อผ่านการอบรมไปแล้ว ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากขึ้น มีความเชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรม บุญ บาป นรก สวรรค์ โลกนี้โลกหน้า และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า "เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี" เพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพาน สู่ที่สุดแห่งธรรม อันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป