วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หลักฐานการสมัครสำหรับทุกโครงการ

หลักฐานการสมัครสำหรับทุกโครงการ

1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี

2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ของใช้ในการอบรม


1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม


1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)