วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

“สัมมา...อะระหัง” ดีอย่างไร


การเจริญภาวนานั้นมีอานิสงส์และมีอานุภาพมาก เพราะเป็นผลที่จะนำไปสู่การชำระจิตใจของเราให้ใสสะอาดโดยตรง เมื่อใจของเราสะอาดก็จะส่งผลให้ทุกอย่างในชีวิตดีตามไปด้วย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเริ่มต้นที่ใจของเราทั้งสิ้น ดังนั้นการนิยมสวดมนต์ ไหว้พระนั่งสมาธิสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดผลดีต่อจิต และเมื่อจิตผ่องแผ้วก็ถือเป็นโอสถทิพย์ที่ส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เป็นปกติ ทำให้ร่างกายสมดุล เมื่อร่างกายสมดุล บุคคลนั้นจะอายุยืน ปราศจากทุกขเวทนา ในเรื่องอานิสงส์หรืออานุภาพของการเจริญภาวนานั้น ในฉบับนี้มีตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากการภาวนา “สัมมา อะระหัง”