วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย (โครงการบวชพระทุกเดือน)

1.ลงทะเบียน     5,000.-   บาท
2.อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ตลอดโครงการฯ    300.-  บาท
3.บำรุงเสนาสนะ    200.-  บาท
4.ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจเลือด ( Anti-HIV ) และผลการตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด) 

  รวม       5,500.-  บาท