วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

"สุขา สังฆัสสะ สามัคคี"

"สุขา สังฆัสสะ สามัคคี" ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข
สามัคคี ก่อให้เกิดพลัง 
สามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
สามัคคี ก่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ

หากชุมชนกลุ่มใด 
ถึงพร้อมด้วยความสามัคคี 
ชุมชนกลุ่มนั้น ๆ 
ก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ 
จะทำการสิ่งใด ก็จะสำเร็จได้โดยง่ายดาย