วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวชเพื่ออะไร?


อุปนิสสสรณิกา 
บวชเพื่อหาทางหลุดพ้นทุกข์ ซึ่ง ถ้าหากผู้ใดบวชแล้วจะคำปฏิญาณที่ให้ไว้เมื่อวันบวชว่า 

“สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา ปัพพาเชถะมัง ภันเต” 

“ข้าแต่พระอุปัชฌาย์ผู้เจริญ ขอท่านจงรับเอาผ้ากาสวะ บวชให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดทุกข์ทั้งปวง ให้สิ้นไป และกระทำพระนิพพานให้แจ้ง” 
ซึ่งไม่ทราบว่ามีทำตามที่บอกไว้มากเท่าใด