วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การบวชทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคุณ ในทางบวกอย่างถาวรได้อย่างไรมีชายแท้มากมายที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขา

หลักสูตรของโครงการถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในระยะเวลา 21 วัน การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่เข้าอบรม ส่งผลโดยตรงต่อ นิสัย ความเป็นอยู่ และอารมย์ ที่ไม่เหมือนเดิม ฝึกการคิด การพิจราณา ความมีสติ และความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่จะมีประสิทธิผลในด้านชีวิตของผู้เข้าอบรม และพัฒนาคุณภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ที่ทำงาน หรือ ส่ังคมใหญ่