วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กุฎี (ไม้ไผ่) โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ เรือนหรือตึกสําหรับพระภิกษุสามเณรอยู่. (ป. ส. กุฏิ).